2017-06-16

Kommunfullmäktige 25 september

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 september kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Omstruktureringsanslag 2017 till måltidsverksamheten
 7. Ansökan om överlåtelse av tillsyn över tillståndspliktiga anläggningar i Hörby kommun
 8. Näringslivsstrategi 2017-2020
 9. Svar på interpellation angående våldsutvecklingen och otryggheten i Hörby tätort
 10. Frågor
 11. Anmälan av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.
 12. Avsägelser.
 13. Valärenden.
 14. Inkomna motioner.
 15. Medborgarförslag om busshållplatser i centrala Hörby
 16. Medborgarförslag om naturgödselspridning i Hörby kommun
 17. Medborgarförslag rensning av Hörbyån
 18. Medborgarförslag om utvidgat riksintresse för natur- och kulturvård i Östra Sallerup
 19. Nämndernas beslut i medborgarförslag
 20. Meddelanden.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Läs och prenumerera
KUNGÖRELSER
PROTOKOLL & KALLELSER
kOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMÖTER