2018-02-20

Kommunfullmäktige 26 mars

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 mars kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Information från Mittskåne Utveckling
 7. Medborgarförslag om busshållplatser i centrala Hörby
 8. Personalekonomisk redovisning 2017
 9. Prissättning av tomtmark för Stattena norra, etapp söder för fastigheterna Bjärsjölagård 1-4 och Bordsjö 1-2 samt del av fastigheten Hörby 43:47
 10. Motion om Vindskydd Östraby väg 13 från Jan-Åke Boulkizz (SD)
 11. Inriktningsbeslut för projektet Lågehallarna
 12. Avfallsplan 2018-2021 (MERAB)
 13. Tilläggsbestämmelser till ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen)
 14. Medborgarförslag om åtgärd av stora vattensamlingar Skomakaregatan – Ystadsvägen
 15. Medborgarförslag om utökning av gatubelysning
 16. Medborgarförslag om konstgräs på Georgshillsskolan
 17. Frågor
 18. Anmälan av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
 19. Avsägelser
 20. Valärenden
 21. Inkomna motioner
 22. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Läs och prenumerera
KUNGÖRELSER
PROTOKOLL & KALLELSER
kOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMÖTER