2017-06-16

Kommunfullmäktige 26 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 juni kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop  
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande 
 4. Godkännande av föredragningslistan 
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande 
 6. Förvärv av fastighet kopplad till HVB-verksamhet 
 7. Delårsrapport 1 för Hörby kommun 
 8. Planeringsunderlag och investeringsbudget 2018 och planer 2019-2020 - Hörby kommun 
 9. Mellanskånes Renhållnings AB, ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning 
 10. Överflyttning av budget för VA/GIS-nämndens skattefinansierade verksamhet - Geoinfo Mittskåne 
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för VA/GIS-nämnden 
 12. Ändring av tomtpris för Norra Industriparken 
 13. Markanvisningsavtal gällande Stattena norra 
 14. Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg 
 15. Reducering av bygglovsavgift för solcellsanläggning 
 16. Taxebestämmelser avseende servering av alkohol 
 17. Reglemente för Kommunstyrelsen 
 18. Reglemente för Kultur-och fritidsnämnden 
 19. Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden  
 20. Reglemente för Socialnämnden 
 21. Reglemente för Byggnadsnämnden 
 22. Reglemente för Tekniska nämnden 
 23. Reglemente för Miljönämnden 
 24. Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut mellan åren 2015 och 2016. 
 25. Hyresavtal – blockhyra av tretton marklägenheter på Stattena norra 
 26. Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård 
 27. Frågor 
 28. Anmälan av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
 29. Avsägelser 
 30. Valärenden 
 31. Inkomna motioner 
 32. Inkomna medborgarförslag 
 33. Meddelanden 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Allmänhetens frågestund
Ställ din fråga i förväg via mail: