Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet för Hörby kommun är kommunens samlade dokument om bostadsfrågor. I programmet kan du läsa om hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder.

Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Boendefrågor är en viktig del i kommunens strategiska arbete.

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att belysa vilket behov och vilken efterfrågan av olika boendeformer kommunen har, samt redovisa hur kommunens befintliga bostadsområden ska utnyttjas och utvecklas. I programmet redovisas ett antal mål och riktlinjer som grundats på en analys av bostadsmarknaden, efterfrågan och demografi i kommunen.

Samråd - lämna dina synpunkter senast 29 maj

Hörby kommun har sedan hösten 2016 arbetat med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Hörby kommun, i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

En samrådshandling till bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av kommunstyrelsen i april 2017 för samråd.

Under samrådstiden ges kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter på programmet.

Handlingen finns tillgänglig via länken nedan. Det finns även blädderexemplar av bostadsförsörjningsprogrammet tillgängliga i Hörby kommuns reception samt på Hörby bibliotek.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 2017-05-29 till:

Postadress: Hörby kommun, Kommunstyrelsen, 242 80 Hörby

 
Kontakta oss
Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01
E-post: caroline.kroeker@horby.se