Parkering

I Hörby tätort gäller tidsbegränsad parkering. Hur länge du får parkera på de olika platserna framgår av skyltningen. Du parkerar gratis, men måste använda P-skiva som tidmätningsinstrument. Skyltning visar var P-skiva krävs. Saknas skyltning får du parkera upp till 24 timmar med hänsyn till generella regler.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, till exempel vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

P-skiva

När du kommer till en parkeringsplats som har en tilläggstavla med ordet "P-skiva" markerar du på skivan vilken tid du parkerar. Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme.
 
Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar markerar du det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar klockan 8 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 9 ställer du in skivan på 9.
P-skivan ska läggas väl synlig innanför framrutan och vara lätt avläsbar utifrån.
 
Du får bara använda en P-skiva vid varje parkeringstillfälle. Saknar du P-skiva kan du skriva din ankomsttid tydligt på en lapp som läggs i framrutan.
Den inställda tiden på P-skivan får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Parkeringsövervakning

Kommunen sköter parkeringsövervakning i hela kommunen. Den som bryter mot parkeringsreglerna, parkerar längre tid än tillåtet eller inte använder P-skivan där den krävs riskerar att få betala en felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Felparkeringsavgifterna är 200, 400, 600 eller 1000 kr beroende på hur pass allvarlig felparkeringen är.

Vill du överklaga din felparkeringsavgift ska du följa anvisningarna på parkeringsanmärkningen.

Mer information

Taxa för parkeringsanmärkningar i Hörby kommun-2016-07-01.pdfTaxa för parkeringsanmärkningar i Hörby kommun.pdf

Beslut om taxa för parkeringsanmärkningar i Hörby kommun (2016-05-30 KF §80).pdfBeslut om taxa för parkeringsanmärkningar i Hörby kommun.pdf