Regler & Avgifter

Regler

Hörby kommun erbjuder för barn i åldern 1-5 år förskola och öppen förskola. Allmän förskola finns för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten bedrivs i de befintliga förskolorna enligt fastställd tid. Fritidshem erbjuds för barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Lovomsorg vid skollov och studiedagar för barn som inte är inskrivna på ​fritidshem kan erbjudas. Kostnaden är 50 kronor per dag.

Rätt till förskoleplats har:
  • Barn som fyllt ett år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

  • Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa (15 timmar per vecka enligt fastställd tid)

  • Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon (15 timmar per vecka enligt fastställd tid)

  • Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8 §5 och §9

  • Används inte förskoleplatsen under 2 månader upphör platsen. 

Alla barn har rätt till 15 timmar per vecka under skolterminerna från och med höstterminen det år de fyller tre år inom ramen för Allmän förskola (525 timmar per år).

Rätt till fritidshem har:​
  • Barn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem erbjuds inte vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

  • Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 §5 och §6.

  • Används inte fritidshemsplatsen under 2 månader upphör platsen.

Anmälan 

Anmälan görs via webben eller på särskild blankett fyra månader före det datum man önskar barnomsorgsplats. Används blanketten krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Anmälan bekräftas.

Platserbjudande 

Platserbjudande skickas till familjen och ska besvaras skriftligt. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Försäkring

Placerade barn är försäkrade genom kommunens försorg.

Schema

Schema fylls i på webben eller på särskild blankett och lämnas av vårdnadshavare till förskolan, fritidshemmet eller placeringsansvarig. Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs, med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier plus skälig restid. Vid vårdnadshavares semester eller ledig dag i schema erbjuds ingen förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och ska göras på särskild blankett. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Tiden räknas från den dag blanketten inkommer till placeringsansvarig.

Öppettider 

Förskolan 06.00-18.30

Vid behov 05.30-18.30 på Junibackens förskola

Fritidshem 06.00-18.30

Planerings- och studiedagar 

Fyra dagar per år stängs fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten för planering och fortbildning. Avdrag görs inte på avgiften.

 

Avgifter

Avgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem följer reglerna i den nationella maxtaxan och är antagna av kommunfullmäktige i Hörby kommun. För barn med rätt till allmän förskola och med längre omsorgstid än 15 timmar reduceras avgiften med 25 % under 9½ månad per år (525 timmar är avgiftsfritt under året).

Avgiften för omsorg inom förskoleverksamhet och fritidshem beräknas på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Studielån och -bidrag, underhållsstöd och annan ej beskattningsbar inkomst räknas inte. Avgiften betalas tolv månader per år.

Inkomstanmälan ska lämnas vid nyplacering, vid ändrade inkomst- och/eller familjeförhållanden eller på begäran av kommunen. Inkomstanmälan ska lämnas senast 14 dagar efter inkomständring. Vid utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan. Gifta eller sammanboende räknas som avgiftspliktiga oavsett om de har gemensamma barn eller ej.

Förskola och familjedaghem

Månadsavgift: 

Barn 1  3 % av månadsinkomsten, dock högst 1 362 kronor
Barn 2  2 % av månadsinkomsten, dock högst 908 kronor
Barn 3  1 % av månadsinkomsten, dock högst 454 kronor 
 

För ytterligare placerade barn utgår ingen avgift.

Fritidshem

Månadsavgift:

Barn 1  2 % av månadsinkomsten, dock högst 908 kronor 
Barn 2  1 % av månadsinkomsten, dock högst 454 kronor
Barn 3  1 % av månadsinkomsten, dock högst 454 kronor

För ytterligare placerade barn utgår ingen avgift.

Familjerabatt

I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2 och så vidare oavsett om barnet är inskrivet i förskola, familjedaghem eller fritidshem. 

Syskon som är folkbokförda på olika adresser omfattas inte av familjerabatten. 

 

 

 

 

 
 
 
 

​​​​​​​​​
​​​​​​​
Hörby 24
Självservice & e-tjänster
Placeringsansvarig

Helén Persson
0415 - 37 82 43