Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten utifrån vårt uppdrag. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att förstå barnens lärprocesser och hur vi ska utmana dem vidare i deras fortsatta utveckling och lärande.

För att ta tillvara den samlade kompetensen på förskolan arbetar vi i reflektionsgrupper med pedagoger från olika avdelningar där vi gemensamt reflekterar kring vårt arbete.

Vi arbetar med att skapa en förskola där alla är lika värda, där olikheter är en tillgång och vi vuxna är viktiga förebilder. Varje år revideras denna plan och man kan  läsa mer om detta arbete i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns kvalitetsrapport läsåret 14 - 15 för Skattkistan.pdf [Läs]