Välkommen till Älvdalsskolan

Älvdalsskolan ligger i östra delen av Hörby tätort med omedelbar närhet till naturområdet Karnas backe. Upptagningsområdet är blandat med villakvarter och hyreshus. Vi har cirka 250 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Älvdalsskolan kännetecknas av att vi har flera pedagoger med lång erfarenhet, goda relationer till eleverna, samarbete och problemlösningsförmåga, tydligt ledarskap med höga förväntningar på alla elever och sig själva, samt studiero och trygghet. Du som vårdnadshavare har också en mycket viktig roll i att stödja ditt barns utveckling. Samsyn på förväntningar och god kommunikation är en framgångsfaktor. Målen i läroplanen tydliggörs i undervisningen så att eleverna förstår vad de ska kunna. De får regelbunden återkoppling var de befinner sig i förhållande till målen som grupp och enskilt i undervisningen.  Då ökar förståelsen och motivationen till lärandet och därigenom presterar eleverna bättre. Läxor används i rimlig proportion till elevernas ålder och mognad för att förstärka och repetera kunskaper och förmågor. Skolan erbjuder läxhjälp som stöd. Förutom ordinarie klasslärare, undervisar idrotts- och slöjdlärare, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare. Skolan har tillgång till skolbibliotek, bokbuss, idrottshall, musiksal och slöjdsalar.

Rektor
Anna Åberg
0415 - 37 84 37

E-post E-post
Skoladministratör
Anna Emanuelsson
0415 - 37 84 38

E-post E-post
Adress

Vallmogatan 9
242 34 Hörby