Elevråd och matråd

Varje termin hålls upp till fyra mat- och elevråd på skolan.

Rektor närvarar på mötena, och eleverna håller själva i dagordning och dokumentation.