Arbete mot kränkande behandling

Varje verksamhet ska ha sin egen likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Planen ska uppdateras årligen. Eftersom Frostaskolan består av två skolenheter samt ett fritidshem finns det således en plan för Frostaskolans årskurs f-6, en plan för fritidshemmet och slutligen en för Frostaskolans årskurs 7-9.

Planerna finns publicerade på Vklass, som är vår informationskanal ut till vårdnadshavarna, och här finns vårt värdegrunds- och likabehandlingsarbete beskrivet.

För Frostaskolans årskurser f-6, fritidshemmet samt årskurserna 7-9 präglas likabehandlingsarbetet av att

  • vi involverar eleverna i klass- och gruppspecifika planer för årets arbete.
  • vi gör trygghetsvandringar med eleverna för att upptäcka platser och situationer där otrygghet kan uppstå.
  • vi agerar direkt och kraftfullt om kränkning inträffar.
  • vi följer upp och utvärderar arbetet tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare och resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Generellt upplevs Frostaskolan som en trygg miljö med få incidenter och kränkningar. Eleverna uppger att de vet vart de ska vända sig om det händer något, och de upplever att de blir lyssnade på.

För hela skolområde 1 finns en gemensam trygghetsgrupp, med representanter för olika yrkeskategorier på de olika skolorna. Trygghetsgruppen träffas ungefär tre gånger per termin och är forum för erfarenhetsutbyte mellan skolområdets enheter, men också ett forum för samordning av insatser, till exempel i form av föreläsningar för elever eller fortbildning av personal.