IT och lärande

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. IKT-strategiplanen för skolverksamheten i Hörby kommun inleds på följande vis:

Undervisningen kommer att förändras. Skolan ska med teknikens hjälp göras tillgänglig för studier oavsett tid och plats – 24/7(tjugofyra timmar om dygnet). Nya arbetsformer kommer att utvecklas och variationsmöjligheterna i klassrummet kommer, beroende på tillgång av digitala verktyg, att öka. Lärarna kommer nu att kunna skapa lärsituationer som tidigare varit svåra eller omöjliga att arrangera. Läroboken kommer, för de äldre eleverna, i många fall att ersättas av digitalt material i olika former.

Alla elever kommer med teknikens hjälp att beredas bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina förutsättningar och därmed uppnå ökad måluppfyllelse. Lärarna kommer bättre att kunna stödja och handleda eleverna under själva kunskapsprocessen. Alla inlärningsstilar ska kunna tillgodoses. Förskolebarnen ska tidigt ges möjlighet att använda sig av digitala verktyg i sitt lärande. ​

GAFE

Vid grundskolorna i Hörby arbetar vi med Google Apps for Education, GAFE.

GAFE är en komplettering och påbyggnad av den digitala lärmiljön, och bidrar till ökade samarbetsmöjligheter mellan elever, elev och lärare och mellan lärare. Det är utmärkt för formativ bedömning, eftersom lärarna enkelt kan stödja och handleda eleverna under själva kunskapsprocessen, då elevens arbete produceras i kommunikation med läraren. Läraren delar ut uppgifter till eleven via Google Classroom och kan sedan följa elevens arbete steg för steg och kommentera och svara på frågor. När uppgiften anses färdig skickas den in i Vklass, där resultatet noteras. En stor fördel med GAFE är också att det fungerar oberoende av vilket digitalt verktyg man har. Man får dessutom obegränsat lagringsutrymme, tillgång till Googles motsvarighet till Office-paketet samt e-post.

Arbetet med införandet av GAFE i undervisningen kommer att pågå fortlöpande. Målet är att alla elever från årskurs 3 och uppåt ska producera allt digitalt material i GAFE och kunna få återkoppling på sitt arbete av sina lärare där.

 

Utvecklingsledare IT

Elisabeth Stenström
0415 - 37 84 58