Kvalitetsarbete

Inom vuxenutbildningen arbetar skolan med att följa upp elevernas betygsresultat och studie- och yrkesvägledning ska stärka elevernas förutsättningar och motivation genom att hjälpa till med möjliga vägar genom såväl utbildning (påbörja och fullfölja sina studier) som arbetsliv.

Skolan har förändrat undervisningsformerna till närundervisning och flertalet av Lärcenters kurser lagts ut på två terminer, istället för en termin. Denna åtgärd påbörjades hösten 2014. Resultatet har visat att färre hoppar av sina studier, fler har uppvisat positivare resultat på de nationella proven och färre elever upplever stress.

Inom SFI-verksamheten har de estetiska inslagen som musik och drama resulterat i ökade framsteg i elevernas uttal och stärkt självkänsla. De inledningsvis enklare sånginslagen, har utvecklats till en 40 minuters schemalagd musiklektion av en sångpedagog från Kulturskolan. 

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Här finns Systematisk kvalitetsrapport Hörby lärcenter.pdf [Läs]