Familjehem

Ett familjehem tar emot ett barn för längre eller kortare tid. Barnet som kommer skall ingå som en familjemedlem och leva på samma villkor som andra familjemedlemmar.

Familjehemmet skall vara en utvecklande och stabil livsmiljö för barnet. Den känslomässiga kontakt ni som familjehem ger ett barn, är mycket betydelsefullt.

Ett varmt och gott förhållande mellan barn och familjehemsföräldrar är viktigt för att ge barnet en trygg och harmonisk utveckling.

Det är även viktigt att man som familjehem är positiva till barnets föräldrar och anhöriga, samt medverkar till att kontakten mellan barn och föräldrar och andra närstående bibehålles eller upparbetas.

Uppdraget kräver att ni har engagemang och tid för det placerade barnet.

Innan ett barn kan placeras, görs en utredning av familjehemmet. Då görs bl.a. en kontroll av social- och kriminalregister. Socialnämnden ger er sedan ett godkännande att ta emot ett visst barn i ert hem.

Lagstiftningen

Lagstiftningen som reglerar barn i familjehem är huvudsakligen Socialtjänstlagen (SoL), samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett av syftena med familjehemsplaceringen är, förutom en god omvårdnad, att möjliggöra en återförening mellan barn och föräldrar. 

En familjehemsplacering enligt 4 kap 1§ SoL

Innebär att barnets vårdnadshavare begärt hjälp i form av en familjehemsplacering. Placeringen upphör normalt sett när föräldern inte längre ansöker om en placering eller när barnet är moget att stå på egna ben. Familjehemmet skall godkännas av socialnämnden i vårdnadshavarens hemkommun enligt 6 kap 6§ SoL.

Familjehemsplacering reglerad enligt LVU

Innebär att domstol efter ansökan av socialmyndighet beslutar, oavsett vårdnadshavarens vilja, att barnet skall komma till familjehem. Det sker antingen beroende på att barnets hemmiljö är oacceptabel eller, om barnet är lite äldre, beroende på barnets beteende. Oavsett orsak till placeringen skall socialtjänsten var 6:e månad överväga om vården skall fortsätta.

Normalt sett kvarstår föräldern som vårdnadshavare vid en placering, både jämlikt SoL och LVU, med vissa inskränkningar i bestämmanderätten om det är en placering jämlikt LVU.

Efter tre års placering skall socialnämnden överväga om vårdnaden kan överflyttas till familjehemmet.

Ekonomisk ersättning

Utbetalas utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen är uppdelad på ett arvode och en omkostnadsersättning, som utbetalas i efterskott varje månad.

Arvode

Är skattepliktigt, sjukpennings – och pensionsgrundande och utgör ersättning för det uppdrag ni utför. Att vara familjehem är ett uppdrag och ingen anställning.

Omkostnadsersättningen

Skall täcka alla förutsägbara merkostnader för det placerade barnet. I tilläggskostnader ersätts, efter prövning, de individuella kostnader som kan tillkomma.

Barnbidrag och studiebidrag reducerar omkostnadsersättningen med motsvarande summa eftersom de kostnaderna redan täcks i omkostnadsersättningen.

Vid placeringstillfället kan även kostnader för basutrustning ersättas efter en individuell bedömning utifrån barnets behov.

Försäkringar

Alla barn är kollektivt olycksfallsförsäkrade genom Hörby kommun. När barnet är folkbokfört i familjehemmet omfattas det av familjehemmets hemförsäkring.

Samarbete/stöd

Som familjehem blir man en del av ett team och skall tillsammans med socialtjänsten och barnets föräldrar och anhöriga samarbeta på bästa sätt för barnets bästa. Ni kommer att erbjudas stöd och utbildning från socialtjänsten i Hörby kommun.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem åt ett barn från Hörby?

Kontakta socialtjänstens familjehemssekreterare. 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Familjehemssekreterare

Una Hauksdottir
Tfn: 0415- 37 82 14
 
Annika Mårtensson
Tfn: 0415- 37 80 56