Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd kan beviljas dig som bor och vistas i kommunen och inte kan få ditt och din familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt.

Försörjningsstödet är individuellt behovsprövat för att vara berättigad så krävs det att du gjort allt du kunnat för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är alltid att försörjningsstöd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Biståndet ska vara ett komplement när andra generella stödformer (som till exempel sjukersättning, a-kassa, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd) inte är tillräckliga.

Vad måste jag själv göra?

Du måste själv aktivt göra vad du kan för att klara din försörjning.

 • Om du är arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Är du föräldraledig måste du i första hand söka föräldrapenning och andra bidrag.
 • Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta samt vara sjukskriven.

När du söker försörjningsstöd är det viktigt att du lämnar in alla handlingar som begärs. I annat fall kan du få avslag på din ansökan.

Hur mycket kan jag få i försörjningsstöd?

Hur mycket bistånd du får beror på storleken på ditt hushåll. I försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet, ingår:

 • kostnader för mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgifter

Regeringen har bestämt hur mycket dessa saker får kosta, alltså vad som är skäligt. Summan är lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för "riksnorm".

Läs mer om riksnormen på socialstyrelsens hemsida

Rätten till försörjningsstöd prövas utifrån dina aktuella tillgångar och inkomster. Om du har inkomster av t ex lön, barnbidrag eller bostadsbidrag dras dessa inkomster ifrån normen. Om det finns särskilda skäl kan normen beräknas till ett högre belopp, men även till ett lägre.

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd till andra utgifter som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Viktigt att veta är att socialnämnden har satt en gräns för vad boendet får kosta. För att få en uppfattning om hur Hörby kommun tänker kring kostnader utanför riksnorm kan du titta på de lokala riktlinjerna. 

Gör en provberäkning kring ditt behov av försörjningsstöd på socialstyrelsens hemsida.

Att tänka på innan du ansöker:

Föräldrar är försörjningsskyldiga till sina barn tills de fyller 18 år eller tills de slutfört gymnasiestudierna, dock längst till 21 år.

 • Du som studerar har som regel inte rätt till försörjningsstöd.
 • Lever du i ett samboförhållande så räknas inkomsterna samman när ni ansöker om försörjningsstöd, det vill säga att i ett samboförhållande är man försörjningsskyldiga för varandra.
 • Har du sökt de generella förmånerna som kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd med mera?
 • Har du sparade pengar?
 • Har du någon tillgång som kan säljas, exempelvis bil?
 • Står du till arbetsmarknadens förfogande?
 • Söker du alla jobb som du skulle kunna klara av och inom alla de yrkesområden du är behörig till?
 • Tar du de jobb eller arbetsmarknadsåtgärder som du erbjuds?
 • Kan du söka billigare boende?
Överklagan

Du har möjlighet att överklaga ett avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis. För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt beslut. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

 

​​​​ 

Kontakta oss!
Arbetsmarknadsenheten Försörjningsstöd

Du som har kontakt med en socialsekreterare
Telefontid
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-10.00
 
Postadress
Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby
 

Övriga frågor

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00-10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00