Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller som en följd av medfödd eller förvärvad skada. Funktionshinder är en begränsning som en person kan få på grund av funktionsnedsättningen.

Lagar bestämmer om du har rätt till hjälp
Det finns två lagar som avgör om du kan få stöd från din kommun för din funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen (SoL) avgör om du kan få hjälp för en tillfällig funktionsnedsättning och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) avgör om du kan få hjälp för en svår funktionsnedsättning.
 
Vem kan få stöd genom SoL?
  • Personer som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv 
  • Personer som behöver hjälp med praktiska sysslor för att få vardagen att fungera och som kan behöva stöd att komma ut i samhället och delta i sociala aktiviteter

Vem kan få stöd genom LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning och/eller autism

  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder

  • Personer som har mycket stora funktionsnedsättningar, fysiska eller psykiska, vilket betyder att de behöver hjälp varje dag

Vem kan ansöka om insats enligt LSS?

Det är du själv eller din gode man/ förvaltare, som ansöker om insats enligt LSS. Om du är under 18 år är det dina föräldrar, som ansöker.

Vad kan du ansöka om hos Hörby kommun?  

Personlig assistans

Om du har mycket svåra funktionsnedsättningar och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till att få hjälp av en personlig assistent. Här kan du läsa mer om Personlig assistans.

Ledsagarservice

Insatsen ska göra det möjligt för dig att komma ut och träffa andra människor. Exempel på aktiviteter är att besöka vänner, promenera samt delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kontaktperson

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med. 

Avlösarservice i hemmet

Denna insats innebär att dina anhöriga kan få hjälp med avlastning.  

Korttidsvistelse utanför hemmet

Insatsen ska ge dig miljöombyte och/eller ge dina anhöriga avlastning. Korttidsvistelse kan ges i stödfamilj eller på korttidsenheten samt i form av lägervistelse. 

Korttidstillsyn (fritids) för skolbarn över 12 år

Inför höstterminen det år ditt barn fyller 12 år kan du ansöka om tillsyn i samband med skoldagen och under lov. 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Om ditt barn har ett omfattande omvårdnadsbehov kan denna insats vara ett alternativ.  

Bostad med särskild service för vuxna

När du vill flytta till egen bostad och om du behöver mycket hjälp av personal kan du ha rätt till bostad med särskild service. Det kan också vara aktuellt om du har en egen bostad och får behov av hjälp och stöd från personal. 

Daglig verksamhet

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när man normalt studerar eller arbetar kan du ha rätt till daglig verksamhet. Denna insats gäller bara för personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

 

  

LSS är avgiftsfritt

Du betalar ingen avgift för den särskilda stöd- och service som du får genom LSS. Den enda kostnaden som kan bli är för mat och aktiviteter.

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45

Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30

På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.

Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00

Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

Hörby24
Självservice & e-tjänster