Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Den förebyggande enheten inriktad på folkhälsa och folkhälsoarbete är en nystartad enhet sedan 2017 inom socialförvaltningen. På vår enhet arbetar vi utifrån Hörby kommuns mål ”att vara en hälsofrämjande kommun där folkhälsan är i fokus” genom olika verksamheter, projekt och aktiviteter för personal och kommuninvånare.

I dag är den goda hälsan inte jämt fördelad bland befolkningen och ett viktigt mål i vårt arbete är att sträva mot att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, vilket också är det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige.

Vårt arbete utgår ifrån folkhälsomyndighetens 11 målområden. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om målen för att uppnå en jämlik hälsa. I Hörby läggs särskilt fokus på målområde 1, 3. 9 och 11:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungas uppväxtvillkor
  • Fysisk aktivitet
  • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

För att uppnå bästa resultat i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bygger vi vår verksamhet på samverkan mellan olika aktörer, arbetar långsiktigt och evidensbaserat i så stor utsträckning som möjligt.

Vår verksamhet riktar sig till alla kommuninvånare men särskilt prioriterade är barn och unga samt äldre.

Kontakta oss!
Enheten för förebyggande arbete

Madelaine Agosti
Sektionschef Folkhälsa
Tele: 0415-37 85 57