Hemsjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård kallas vanligen hemsjukvård. Med hemsjukvård menas den sjukvård som utförs i hemmet, när som helst på dygnet, oavsett om du bor kvar hemma eller bor i en särskild boendeform.

Vem har rätt till hemsjukvård?

Om du på grund av skada eller sjukdom behöver hälso- och sjukvård och inte kan ta dig till vårdcentralen själv eller med hjälp av ledsagare kan du, efter behov, få insatser utförda av den kommunala hemsjukvården.

I den kommunala hemsjukvården innefattas: 

  • Sjuksköterska/ distriktssköterska
  • Arbetsterapeut
  • Sjukgymnast

Sjuksköterskan/ distriktssköterskan kan, efter ordination av läkare, hjälpa dig med läkemedelshantering, sårvård, provtagning, injektioner med mera.

Arbetsterapeuten utför bedömningar, rehabiliteringsinsatser och provar ut tekniska hjälpmedel som kan underlätta för dig i vardagen. Arbetsterapeuten ger råd och stöd och kan även vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassning.

Även sjukgymnasten ger råd och stöd kring rehabilitering och hälsofrämjande åtgärder. Sjukgymnasten utför bedömningar, rehabiliteringsinsatser och provar även ut gånghjälpmedel.

Din rätt att få hemsjukvård omprövas kontinuerligt. 

Kontakta oss!
Enhetschef

Annica Johnsson
Tfn: 0415- 37 80 00
 
 

Sektionschef/MAS

Sektionschef samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna Jungquist
Tfn: 0415- 37 81 15