Ny i Sverige

Hörby kommun tar enligt avtal med Migrationsverket emot ett antal flyktingar varje år.

Kommunens ansvar:

Hörby kommun har en viktig roll i mottagandet av flyktingar. Kommunen har ansvar för:

  • Mottagande och Bostadsförsörjning
  • Undervisning i svenska, SFI (läs mer på Lärcenters hemsida)
  • Samhällsorientering och annan vuxenutbildning. För att samtliga nyanlända ska kunna få del av samhällsorientering på sitt modersmål så samarbetar vi i dagsläget med andra kommuner i Skåne. Det innebär att du som nyanländ i Hörby kommer att studera i någon stad i Skåne beroende vilket modersmål du har
  • Kommunen har ansvar för barn och ungdomar under 20
  • Insatser inom det sociala området
  • Försörjning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället för de som inte har rätt till etableringsplan

Inom Flyktingmottagningen finns god kompetens och lång erfarenhet av att arbete med flyktingfrågor. Flyktingmottagningen erbjuder råd, stöd och information kring migrations- och integrationsfrågor.

Arbetsförmedlingens ansvar

Etableringslagen innebär bland annat att Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för introduktion av nyanlända som är mellan 20 och 64 år som har en prestationsförmåga om minst 25 %. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlända upprätta en etableringsplan med insatser för att påskynda en etablering i arbets- och samhällslivet.

Om du bor i Hörby så finns din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen i Eslöv. Arbetsförmedlingen har en sida med information om etableringsinsatser och tre informationsblad varav ett är riktat till de personer som får uppehållstillstånd. Bladet är översatt till 13 språk. 

Nyanlända

En ny lag om samhällsorientering för en utvidgad grupp nyanlända trädde i kraft 1 maj 2013 .

Den omfattar främst nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som anhörig med anknytning till en person som har rätt att vistas i Sverige. För att omfattas ska den nyanlände ha fyllt 18 men inte 65 år och vara folkbokförd i kommunen. Nyanlända som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan omfattas inte.

Samhällsorienteringen omfattar totalt 60 timmar och innehåller olika teman som exempelvis – Att komma till Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, Att försörja sig och utvecklas i Sverige.

Ensamkommande barn och unga

Hörby kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och unga. Barnen placeras i familjehem eller på särskilda boenden för målgruppen i Hörby men även i andra kommuner.

Ett asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar får under asylprocessen en god man.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller hemmet för vård och boende (HVB), i sista hand socialnämnden. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

​​​​​​​​​
Kontakta oss!
Sektionschef Integration

Bahare Mohammadi-Andersson
Telefon: 0451-37 80 60
E-post: bahare.mohammadi-andersson@horby.se
 
Receptionen
Telefon:
0415-37 80 00
 

Boendekoordinator

Kristina Cavetoft
Telefon: 0415-37 80 00
E-post: kommunen@horby.se
 
Receptionen
Telefon:
0415-37 80 00

Integrationssamordnare

Ilir Abazi
Telefon:
0415- 37 80 17
E-post: ilir.abazi@horby.se

Överförmyndare

Lars-Göran Ritmer
Telefon:
0708-30 00 04
e-post: lars-goran.ritmer@horby.se
 
Handläggare
Inger Bergfors
Telefon: 0415-37 81 13

Flyktingmottagning

Besöksadress:
Ringsjövägen 4 i Hörby