Livsmedel

Du som driver ett livsmedelsföretag har ansvar för att producera säker mat. Våra livsmedelsinspektörer gör besök hos alla livsmedelsföretag för att kontrollera att de sköts på ett säkert sätt.

Bland annat kontrollerar vi om det är rent, om märkningen är korrekt och om verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen styr vad du får göra och vilket ansvar du har i en verksamhet som hanterar livsmedel. Lagstiftningen finns till för att skydda dina kunder eller gäster från att bli sjuka. Den ska också skydda människor från att bli lurade.

Vår kontroll inkluderar bland annat inspektion, revision och provtagning. Vid inspektion gör vi ett besök på plats för att kontrollera att reglerna följs. En revision är en genomgång av egenkontrollen. Kontrollerna ska vara oanmälda, så långt det är möjligt.

Egenkontroll

Förutom kommunens kontroll ska du som livsmedelsföretagare själv kontrollera verksamheten. Det är du som företagare som har ansvar för att producera, servera och sälja säker mat. Ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer. Därför behövs både kunskap och rutiner om hur man sköter ett livsmedelsföretag på ett säkert sätt – en väl utformad egenkontroll.

Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska se ut, men det finns riktlinjer i branschen som du kan utgå ifrån när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet. Bland annat finns det riktlinjer för livsmedelsbutiker, restauranger, servicehandel, vård, skola, omsorg och kosttillskott. Riktlinjerna är branschens egna beskrivningar för hur du kan göra för att följa kraven i livsmedelslagstiftningen. De är frivilliga för dig att följa, till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter som måste följas.

Läs mer om de nationella branschriktlinjerna här

Hygienkraven på en livsmedelsverksamhet är höga och måste följas. Bland annat omfattar de:

  • utbildning i hygien och egenkontroll
  • god personlig hygien
  • bra rengöring av lokal, inredning och utrustning
  • mottagningskontroll
  • temperaturkontroll
  • förebyggande skadedjursarbete
  • bra vattenkvalitet.

Riskanalys

När du vet att alla områden ovan sköts på rätt sätt, måste du gå igenom risker som kan finnas i verksamheten. Det gör du med en så kallad HACCP-analys. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Points, riskanalys av kritiska kontrollpunkter, och är ett arbetssätt där du tar reda på och bedömer vilka risker som finns i livsmedelshanteringen.

I riskbedömningen analyserar du mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror genom flödesscheman. Sedan skriver du in i rutinerna vilka kontroller som behöver göras, och hur ofta, samt vad man ska vidta för åtgärder om något skulle gå fel. Här ska det också framgå hur kontroller och eventuella åtgärder dokumenteras.

Kontrollavgift

Du betalar en årlig avgift för kommunens kontroll av verksamheten. Hur hög avgiften blir beror på hur mycket som behöver kontrolleras, och baseras på verksamhetens storlek och riskgrad. Det innebär att avgiften kan minska på sikt om du kan visa upp att ditt företag fungerar väl och har en fungerande egenkontroll. Om din verksamhet däremot har brister som kräver flera besök, kommer du att debiteras för extra kontrollbesök.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av alla livsmedelsverksamheter som varit registrerade den 1 januari och av alla som nyregistrerar sig under året. Det innebär att du fortfarande måste betala avgiften om du avregistrerar din verksamhet i februari. Du kan inte heller avregistrera din verksamhet i efterhand. Avregistreringen räknas från det datum när din avanmälan kommit in till kommunen.

Under rubriken ”Avgifter” längst ner på den här sidan kan du få information om aktuella avgifter.

Offentliga handlingar

Handlingarna som kommunen innehar från kontrollerna av din verksamhet är offentliga. Det innebär att både journalister och privatpersoner kan begära ut dem.

Stänga verksamheten

Om vi bedömer att verksamheten har mycket allvarliga brister kan vi behöva vidta stränga åtgärder, som förbud eller föreläggande. Det kan handla om förbud att sälja felmärkta livsmedel. Om du inte följer lagstiftningen är vi skyldiga att göra en åtalsanmälan. Om det finns risk för människors hälsa eller om du inte har anmält din verksamhet, kan kommunen besluta att stänga verksamheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.