Kommunfullmäktige 17 december

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 december kl 17.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Revisionsrapport – Granskning av den gemensamma nämnden för VA-GIS-verksamheten
 6. Information från kommunstyrelsens ordförande
 7. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 8. Motion från Renaldo Tirone (S) angående krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling
 9. Övertagande av vården om allmänna handlingar från överförmyndaren
 10. Motion från Birger Larsson (L) angående rekrytering inom Hörby kommun
 11. Motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående minskat heltidsmått för Hörby kommun
 12. Omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18), Sveriges Kommuner och Landsting
 13. Reglemente för Hörby kommuns revisorer 2019-2022
 14. Val av revisorer, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna m.fl. för mandatperioden 2019-2022
 15. Medborgarförslag om att Hörby kommun ska bistå Södertälje kommun att nationellt förbjuda fyrverkerier
 16. Medborgarförslag om att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg
 17. Frågor
 18. Avsägelser
 19. Inkomna motioner
 20. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.