Kommunfullmäktige 29 oktober

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 oktober kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Revisionsrapport – Granskning av attraktiv arbetsgivare
 6. Information från kommunstyrelsens ordförande
 7. Delårsrapport 2 -2018-08-31 för Hörby kommun
 8. Revidering av Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun
 9. Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun, antagande
 10. Motion från Birger Larsson (L) angående solcellsparker i Hörby kommun
 11. Motion från Gert Nygren (SPI) om slopat bygglov för installation av solceller
 12. Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) angående tunnel under väg 13/Lybykorset
 13. Förslag till komplettering av Reglemente för ersättning till förtroendevalda inför mandatperioden 2019-2022
 14. Hörby 42:18 och Karsholm 19 – Köp av fastighet
 15. Medborgarförslag om trafiksäkerheten
 16. Medborgarförslag om sänkt hastighet och skylt om lekande barn
 17. Medborgarförslag om utbyggnad av utegymmet i Karnas Backe
 18. Medborgarförslag om att alla lekplatser i kommunen borde bli rökfria zoner
 19. Medborgarförslag om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner
 20. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 15 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022
 21. Frågor
 22. Avsägelser
 23. Inkomna motioner
 24. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.